H2O OXI 1,8kg

Kód: H700401
Neohodnoceno
629 Kč
Skladem (1 ks)

Rychle rozpustný sypký oxidační přípravek sloužící jako vysoce účinné pro bezchlórovou oxidaci bazénové vody.
Zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. Přípravek působí ve vodě kysele a tím mírně snižuje hodnotu pH. Dávkování: 200 - 250g/10m3 vody 1x za 10dní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.

Dávkování: 200 - 250g/10m3 vody 1x za 10dní.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1.8 kg