H2O OXI 1,8kg

Kód: H700401
Neohodnoceno
629 Kč
Skladem

Rychle rozpustný sypký oxidační přípravek sloužící jako vysoce účinné pro bezchlórovou oxidaci bazénové vody.
Zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. Přípravek působí ve vodě kysele a tím mírně snižuje hodnotu pH. Dávkování: 200 - 250g/10m3 vody 1x za 10dní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.

Dávkování: 200 - 250g/10m3 vody 1x za 10dní.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1.8 kg