UPOZORNĚNÍ !!! OD 19.7 - 1.8.2024 DOVOLENÁ. Objednávky budeme nadále přijímat, ale odesílány budou až po tomto termínu. Děkujeme za pochopení, team eshopu.

ASEKO Oxy Pure Ag 20l

Kód: AK13328
Neohodnoceno
2 420 Kč
Skladem

OXY Pure Ag je přípravek pro okysličení vody s katalytickým účinkem Ag.Má silný oxidační účinek a je bez zápachu. Dávkované množství je závislé na zatížení, teplotě vody a souboru hodnot meteorologických prvku. Doporučujeme používat s dávkovacím systémem ASIN AQUA.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBSAHUJE:

peroxid vodíku 35% v obsahu <12 %

dusičnan stříbrný <0,1%

FORMA PŘÍPRAVKU: Vodný roztok Peroxidu Vodíku

ÚČEL POUŽITÍ: Přípravek na okysličení vody s katalytickým účinkem Ag

APLIKACE: Dávkovacím zařízením ASIN Aqua

ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY A ZNECIŠTĚNÉHO OBALU:

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy

SKLADOVÁNÍ: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30°C. Poškozený obal vyměňte za nový. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Skladujte uzamčené.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

NEBEZPEČÍ:

H315 – Dráždí kuži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasaženy a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 24 kg