H2O FLOCK 1L

Kód: H700301
Neohodnoceno
130 Kč
Skladem

Je tekutý, koncentrovaný přípravek určený na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody.
Sdruží ( vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možné následně odfiltrovat nebo vysát bazénovým vysavačem. 
Zároveň dodá vodě požadovanou jiskru. Dávkování: 5ml/1m3 (1000L) vody

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnost a první pomoc
 

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Obsahuje: Polyaluminiumhydroxidchlorid 10 g/100 g, max. 2 % oxidu hlinitého

Dávkování: 5ml/1m3 (1000L) vody

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1 kg