H2O WHIRLPOOL 1l

Kód: H700501
Neohodnoceno
585 Kč
Skladem

Novodobý polymerový tekutý přípravek na dezinfekci a hygienické zabezpeční vody ve všech typech vířivek.
Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Je tou nejlepší volbou bezpečného dezinfekčního přípravku pro zdravý životní styl.
Ošetřená voda ja na pocit příjemná, není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznici. Je vhodný pro alergiky, astmatiky a ekzematiky. 
Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí vířivek a po naředění je neškodný.
Má dlouhodobý dezinfekční efekt v porovnání s jinými úpravami vody a je pH neutrální.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnost a první pomoc
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka:  alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,10g/100g.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Dávkování: 100ml/1m3 vody 1x za 7dní

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1 kg